කෝමද අෆ්ෆා කෙල්ලෝ මෙච්චර පිළිවෙලට වැඩ කරන්නේ…?

මමත් සෙකන්ඩ් වෙන් නැ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *